Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 1.             Speels Gemak, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40342952, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal/zullen hierna volgend aangeduid worden met: "SG".
 2.             Onder "opdrachtgever of huurder" wordt verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die aan SG opdracht verleent tot het verrichten van werkzaamheden c.q. degene met wie SG een (huur)overeenkomst aangaat en voorts degene met wie SG in enige rechtsbetrekking staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n). Deze persoon kan tevens worden aangeduid met: “wederpartij”.
 3. Onder "opdracht of huuropdracht" wordt verstaan alle door SG uit te voeren opdrachten die al dan niet voortvloeien uit een tussen SG en een ander rechtspersoon of natuurlijk persoon gesloten (huur)overeenkomst, inclusief alle aanvullende, gewijzigde of vervolgopdrachten en (huur)overeenkomsten en op alle rechtsverhoudingen van SG met de opdrachtgever of derden als gevolg of in verband daarmee en gesloten overeenkomsten (van opdracht) ten aanzien van artiesten.
 4. Onder “vergoeding” wordt verstaan de financiële vergoeding die de opdrachtgever of huurder is verschuldigd aan SG voor werkzaamheden in het kader van verhuur dan wel het leveren van huur producten of andere werkzaamheden aan de opdrachtgever op grond van enig (huur)overeenkomst dan wel overeenkomst van opdracht, te vermeerderen met btw.
 5. Onder “verschotten” wordt verstaan alle additionele kosten die SG moet maken ten behoeve van de uitvoering van een opdracht.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht dan wel huur gesloten met een wederpartij, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een specifieke overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2.             Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle werkzaamheden die door SG, haar werknemers en de aan haar verbonden dan wel ingeschakelde derden (hulppersonen) worden verricht op grond van een huurovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht tussen SG en haar wederpartij en een ieder voor wiens handelen of nalaten SG aansprakelijk is of kan zijn.
 3.             Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze huurvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4.             De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 5.             De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van bepalingen in overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en prijzen

 1. De prijzen en prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door SG en/of de wederpartij ingetrokken worden, tenzij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. Een prijsopgave (offerte) is steeds van tijdelijke duur, te weten 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. De door SG opgegeven prijzen en/of vermeldt op de prijslijst(en) zijn onder voorbehoud, luiden in Euro’s en zijn te vermeerderen met het op dat moment geldende btw-tarief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 4. De door SG in de offerte gehanteerde prijzen zijn exclusief transport, op- en/of afbouw of zelfbouw, verzekering en schoonmaakkosten, tenzij anders aangegeven.
 5. SG heeft het recht de overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen. Onder bedoelde factoren zijn onder meer begrepen: belastingen, accijnzen, invoerrechten en eventuele andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen en premies.
 6. De wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, is gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd.
 7. De geoffreerde artikelen worden, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, niet in optie genomen.
 8. SG is niet verantwoordelijk voor onjuistheden in doorgegeven hoeveelheden, maten en/of andere aanduidingen van goederen of diensten, noch kan SG in dit geval gebonden worden tot leveringen van vervangende goederen.
 9. Verschotten, zoals deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel e.d., worden middels een factuur doorberekend aan de wederpartij.

 

Artikel 4 Overeenkomst

 1. Een overeenkomst van opdracht of huur komt eerst tot stand, nadat de opdracht hiertoe door SG uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en is altijd van tijdelijke aard, zoals vermeld in de betreffende overeenkomst.
 2. Wijzigingen in een overeenkomst van opdracht kunnen tot uiterlijk twee werkdagen voorafgaande aan de overeengekomen dag van levering tot 17:00 uur worden doorgegeven.
 3. Bij alle opdrachten worden terzijdestelling van de artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek elke andere regeling die tot hoofdelijke aansprakelijkheid van SG zou leiden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door SG.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is SG vrij te bepalen of een opdracht door een door SG te bepalen derde uit wordt gevoerd. Het is SG toegestaan om werkzaamheden in het kader van de opdracht uit te laten voeren door een vervanger.
 5. De uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de wederpartij. Derden kunnen aan de werkzaamheden van SG dan wel de goederen afkomstig van SG daarvan geen rechten ontlenen.
 6. Indien de wederpartij (de inhoud van) de door SG voor hem verrichte werkzaamheden/ gehuurde goederen aan derden verstrekt, is de wederpartij jegens SG gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 7. De wederpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de in lid 6 van dit artikel genoemde situatie.

 

Artikel 5 Verplichtingen partijen

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat hij alle gegevens en bescheiden die SG, op basis van de wettelijke vereisten, waaronder ook alle Europese wet- en regelgeving, zoals doch niet uitsluitend de AVG, nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht of huurovereenkomst dan wel anderszins, waaronder hetgeen in deze algemene voorwaarden bedoeld, benodigd heeft, tijdig aan SG ter beschikking stelt.
 2. De wederpartij staat in voor de juistheid van de informatie, gegevens en bescheiden die hij aan SG verstrekt.
 3. De wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs bij het in ontvangstnemen van de huurgoederen.
 4. De wederpartij, zijnde een rechtspersoon, dient aan te tonen middels een verklaring en/of volmacht bevoegd te zijn, de huurovereenkomst namens de rechtspersoon te sluiten en de rechtspersoon te binden aan de overeenkomst. Dit kan geschieden door een uittreksel van de kamer van koophandel in combinatie met een geldig legitimatiebewijs.
 5. SG behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de deze algemene voorwaarden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 6. De wederpartij zal gedurende de gehele periode dat hij de goederen van SG onder zich heeft, deze goederen als een goed huurder onder zich houden en slechts gebruiken in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde.
 7. De wederpartij is verplicht ten aanzien van het gehuurde de nodige verzekeringen af te sluiten en tijdig hiervoor de nodige verzekeringspenningen te betalen.
 8. De wederpartij is verplicht toezicht te houden op het gehuurde ter voorkoming van vernieling, beschadiging en/of diefstal alsmede tijdens het gebruik van het gehuurde.
 9. De wederpartij is niet gerechtigd veranderingen of aanpassingen aan de goederen aan te brengen.
 10. De wederpartij dient SG te allen tijde direct toegang tot de goederen te verschaffen, dan wel SG direct hiertoe in de gelegenheid brengen.
 11. Het is de wederpartij niet toegestaan de goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SG aan een ander onder te verhuren en/of in gebruik te geven.
 12. Alle door SG in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven te allen tijde eigendom van SG. Door SG geleverde zaken mogen nimmer worden doorverkocht noch als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de goederen te vervreemden, te verpanden of op enige andere wijze ten behoeve van derden te bezwaren.
 13. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden teneinde de eigendomsrechten van SG veilig te stellen en te waarborgen.
 14. Indien derden beslag leggen op de goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om SG daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en is de wederpartij verplicht de werkelijke juridische kosten te vergoeden die gemoeid zijn bij het ongedaan maken of opheffen daarvan.

 

Artikel 6 Uitvoering, Borg en Schoonmaakkosten

 1. Indien de goederen of diensten door welke oorzaak dan ook tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn, behoudt SG zich het recht voor om zaken van geringe afwijking of soortgelijke ter beschikking te stellen aan de wederpartij.
 2. De goederen worden door SG schoon en gebruiksklaar geleverd.
 3. De goederen dienen door de wederpartij schoon en onbeschadigd geretourneerd te worden. Met schoon wordt bedoeld: moddervrij, confettivrij, grasvrij, enz.
 4. SG heeft het recht om een borgsom te vragen. De wederpartij is gehouden bij het sluiten van de overeenkomst doch in ieder geval voor de ontvangst van de goederen, de borgsom aan SG te voldoen wanneer SG hier om verzocht heeft.
 5. Na beëindiging van de overeenkomst en nadat de goederen weer onbeschadigd in bezit van SG zijn, wordt de door SG indien van toepassing ontvangen borgsom terugbetaald aan huurder met inachtneming van het overige genoemde in dit artikel.
 6. Terugbetaling van de borgsom geschiedt slechts na aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen.
 7. SG rekent schoonmaakkosten voor het gehuurde, welke aan de wederpartij doorbelast wordt. Deze schoonmaakkosten omvatten de reguliere schoonmaakkosten na terugkomst.
 8. Indien het gehuurde dusdanig ernstig is vervuild, behoudt SG zich het recht voor additionele schoonmaakkosten in rekening te brengen.  

 

Artikel 7 Betaling en betaalvoorwaarden

 1. De betaling van de facturen dient, zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting, te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn dan wel ten tijde van de aflevering van het gehuurde aan de wederpartij, bij gebreke waarvan huurder zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim verkeert.
 2. Betaling geschiedt elektronisch (via pinbetaling) of door vooruitbetaling via een bankoverschrijving.
 3. Betaling op rekening is slechts mogelijk indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen met SG.
 4. SG is steeds gerechtigd van de wederpartij betaling van een voorschot te verlangen voor te verrichten werkzaamheden en te maken kosten. Het voorschot wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het einde van de opdracht/huurperiode verrekend.
 5. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door SG is vereist en is de wederpartij een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 4% van de factuur.
 6. De wederpartij is voorts alle bijkomende kosten verschuldigd waaronder de buitengerechtelijke incassokosten die conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht alsmede de wettelijke (handels)rente).
 7. Bij niet tijdige betaling is SG tevens bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen met het recht op retentie op al hetgeen zij voor de wederpartij onder zich heeft.
 8. Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

 

Artikel 8 Annulering en verplaatsing

 1. Geheel kosteloze annulering van de overeenkomst door de wederpartij is alleen mogelijk tot uiterlijk 14 dagen voor het moment dat voor het eerst uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst en dient schriftelijk te geschieden.
 2. Is de overeenkomst gesloten binnen de termijn zoals genoemd in lid 1 van dit artikel dan kan kosteloze annulering van de overeenkomst door de wederpartij tot  uiterlijk 12 uur voor het moment dat voor het eerst uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst en dient schriftelijk te geschieden.
 3. Bij een niet tijdige annulering, zoals omschreven in lid 1 of 2 van dit artikel, is de wederpartij de volgende percentages van de overeengekomen prijs aan SG verschuldigd:
 • - 25% van de totale prijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 11 tot 14 dagen voor de overeengekomen periode;
 • - 50% van de totale prijs, ingeval wordt geannuleerd 6 tot 10 dagen voor de overeengekomen periode;
 • - 75% van de totale prijs, ingeval wordt geannuleerd 2 tot 5 dagen voor de overeengekomen periode;
 • - 100% van de totale prijs, indien wordt geannuleerd een dag voor of op de dag zelf van de overeengekomen periode.
 1. Bij een niet tijdige annulering is de wederpartij de volledige prijs alsmede de nodige aanvullende kosten van de overeenkomst verschuldigd.
 2. De wederpartij kan eenmalig kosteloos de huurperiode verplaatsen naar een andere periode gelegen binnen 6 maanden na de oorspronkelijke huurperiode.
 3. Bij een dergelijke verplaatsing dient de wederpartij rekening te houden met de beschikbaarheid van de gehuurde artikelen. Indien een artikel op de verplaatste huurperiode niet beschikbaar is, kan de wederpartij geen schadevergoeding of compensatie eisen. SG zal proberen soortgelijke artikelen te leveren, waarbij zo nodig de additionele huurkosten bij de wederpartij in rekening gebracht mogen worden.

 

Artikel 9 Levering en risico

 1. Levering van de goederen en/of diensten geschiedt op de overeengekomen plaats van levering en op de overeengekomen dag.
 2. De overeengekomen leveringstermijn of tijdvak is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij SG schriftelijk in gebreke te stellen. SG dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. SG is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding bij niet en/of te late levering van de goederen en/of diensten.
 3. De goederen worden hoe dan ook geacht te zijn geleverd, waarbij het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de wederpartij:
 • - bij opgehaalde levering door de wederpartij bij SG: vanaf het moment van feitelijke bezitsverschaffing;
 • - bij levering op een andere locatie: op het moment dat de goederen op de overeengekomen locatie zijn afgeladen.
 1. Voor het bezorgen en/of retour halen van goederen worden transportkosten in rekening gebracht.
 2. Het bezorgen van goederen wordt bij voorkeur gepland tijdens openingstijden van SG, tenzij anders overeengekomen. De leveringstijd vindt altijd plaats bij benadering. Door SG worden slechts tijdsvakken doorgegeven voor de levering.
 3. Alle goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door de wederpartij opgegeven plaats van bestemming. De wederpartij dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen.
 4. De goederen worden, behoudens vooraf overeengekomen uitzonderingen, niet per trap afgeleverd door of namens SG op de verzochte locatie.
 5. Indien mocht blijken - ter beoordeling van SG - dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door de wederpartij gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is, heeft SG het recht de overeenkomst te ontbinden.
 6. De wederpartij dient bij de levering zelf aanwezig te zijn, dan wel ervoor zorg te dragen dat een bevoegd persoon op de afgesproken bezorg dag aanwezig is teneinde de goederen in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan SG het recht heeft de goederen mee terug te nemen en de daarmee samenhangende kosten op de wederpartij te verhalen.
 7. Op het moment van levering dienen de goederen door de wederpartij te worden gecontroleerd op eventuele gebreken. Klachten van de wederpartij dienen terstond aan SG kenbaar te worden gemaakt. Indien een onverwijlde reactie door of namens de wederpartij richting SG uitblijft wordt het gehuurde geacht in goede staat te zijn afgeleverd.

 

Artikel 10 Retournering

 1. De wederpartij dient de zaak voor het einde van de op de overeenkomst vermelde periode en met inachtneming van de openingsuren van SG terug te brengen. Om ieder misverstand uit te sluiten dient de wederpartij zich uitsluitend te melden bij SG.
 2. Bij niet nakoming van de teruggave verplichting door de wederpartij is de wederpartij tot de dag van teruggave, naast de normale daghuurprijs, een boete per etmaal verschuldigd van 200 % van het huurtarief per dag voor de betrokken zaak, een en ander onverminderd de bevoegdheid van SG tot het eisen van schadevergoeding en of het laten terughalen van de zaak.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door SG gemaakte reinigings- en reparatiekosten of vervangingskosten indien het gehuurde in slechte staat aan SG wordt teruggegeven.
 4. Indien de wederpartij vooraf met SG is overeengekomen dat de wederpartij zelf zorgdraagt voor de op- en afbouw, waarbij SG wel de goederen levert en ophaalt, dient de wederpartij de goederen gereed voor ophalen klaar te hebben staan. Indien de goederen niet tijdig gereed staan, worden de volledige op- en afbouwkosten in rekening gebracht door SG bij de wederpartij.
 5. De goederen zullen bij terugkomst door SG worden binnen 7 dagen gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van SG zijn in deze bindend.
 6. De goederen dienen bij retournering in dezelfde staat te verkeren als bij aflevering aan de wederpartij dat wil zeggen schoon en ontdaan van etens- en/of drankresten, confetti, kunstgraskorrels, enz.
 7. De containers/kratten/emballage en andersoortige materialen waarin de goederen worden vervoerd en die bij de wederpartij worden achtergelaten, zijn niet bestemd voor eigen gebruik. Deze materialen dienen in goede staat te worden geretourneerd. Bij beschadiging, verlies of diefstal van de betreffende materialen komen de kosten van herstel, reparatie en/of vervanging voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht als gevolg van een doen of nalaten onverhoopt een gebeurtenis voordoet die aan de zijde van SG tot aansprakelijkheid jegens de wederpartij leidt, zal die aansprakelijkheid steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door SG afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van SG komt.
 2. Die aansprakelijkheid van SG wordt uitdrukkelijk beperkt tot directe schade veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek/tekortkoming aan de goederen of door opzet dan wel grove schuld van SG.
 3. SG is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. De uit de vertraging van de opdracht voortvloeiende huurvergoedingen, kosten en misgelopen kortingen alsmede het verlopen van termijnen, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de op grond van deze algemene voorwaarden of elders benoemde verlangde gegevens en bescheiden, komen voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij vrijwaart SG en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door SG ten behoeve van de wederpartij verrichte werkzaamheden en leveringen alsmede tegen de kosten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 6. SG is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door SG ingeschakelde derden of vervangers. SG is door de wederpartij gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en/of voorwaarden van derden namens de wederpartij te aanvaarden.
 7. SG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) communicatiemiddelen (zoals, doch niet uitsluitend: schade door vertraging, niet aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke).
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:86 BW vervalt aanspraak op een gebrek in de prestatie en iedere aanspraak tot schadevergoeding indien SG daarover niet binnen 1 jaar, nadat de feiten waarop aanspraak wordt gedaan bij de wederpartij bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest, in kennis is gesteld en die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 9. Iedere aansprakelijkheid van SG voor het verlopen van termijnen en ontstaan van schade als gevolg van de in deze algemene voorwaarden bedoelde opschorting dan wel beëindiging is uitgesloten.
 10. De wederpartij is uitdrukkelijk aansprakelijk voor verlies, beschadiging, diefstal, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de goederen en dient in voornoemde gevallen de vervangingswaarde van de goederen te vergoeden.
 11. De wederpartij dient zich afdoende te verzekeren voor alle risico’s die de wederpartij leidt vanaf het moment dat de goederen uit de macht van SG zijn.

 

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van SG en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening behoort te komen.
 2. Oorzaken van overmacht zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van SG, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, terrorismerisico, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en overheidsmaatregelen tegen pandemieën, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij SG c.q. bij zijn leveranciers, alsmede wanprestatie door diens leveranciers waardoor SG zijn verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 3. Onder overmacht wordt tevens verstaan dusdanige windkracht of andere weersomstandigheden waardoor conform de certificaten behorende bij een attractie geen gebruik meer gemaakt kan of mag worden van de betreffende attractie, alsmede alle omstandigheden die gevaar voor de goederen en/of personen kan opleveren.
 4. Indien naar het oordeel van SG de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft SG het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 5. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 6. SG is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
 7. SG heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door SG ter beschikking gesteld had moeten zijn.

 

Artikel 13 Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is SG gehouden de identiteit van de wederpartij en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) vast te stellen door middel van het kopiëren van een paspoort of een ander identiteitsbewijs.
 2. De wederpartij verleent hieraan medewerking en verleent toestemming tot het verkrijgen, opslaan en verwerken van informatie zoals hierna wordt omschreven. Voor zover nodig, verklaart de wederpartij door deze waar nodig de benodigde toestemming te hebben verkregen voor het verstrekken van persoonsgegevens.
 3. De door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens kunnen op ieder moment verwerkt worden. Deze verwerking zal waar de wederpartij dat aangeeft met diens instructies geschieden, behoudens hierna genoemde uitzonderingen.
 4. SG draagt zorg voor de juiste technische en organisatorische maatregelen om de door de wederpartij verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde  of ongeoorloofde verwerking, onverhoeds verlies, vernietiging of schade.
 5. De wederpartij machtigt SG, waar nodig, om derden voor de opslag van deze gegevens in te schakelen, voor zover dat gebeurt in overeenstemming met het voorgaande.
 6. De door de wederpartij verstrekte gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het verzenden van uitnodigingen, marketingmateriaal, juridische updates en andere publicaties waarvan SG denkt dat deze voor de wederpartij interessant of relevant zijn. Indien de opdrachtgever dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, verzoekt SG dat per ommegaande schriftelijk te melden bij SG.
 7. De persoonsgegevens van de medewerkers van SG en/of de door SG ingeschakelde hulppersonen mogen door de wederpartij slechts voor het uitdrukkelijke doel waarvoor die informatie aan hem is verstrekt, gebruikt worden.
 8. De in dit artikel gebruikte bewoordingen hebben, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Artikel 14 Meldingsplicht ongebruikelijke transacties

 1. SG is op grond van de Wwtf verplicht ongebruikelijke transacties onder omstandigheden aan de bevoegde autoriteiten te melden.
 2. De wederpartij wordt, eventueel en uitsluitend op diens uitdrukkelijke verzoek, door SG op de hoogte gesteld van de inhoud van de Wwtf.
 3. De wederpartij verleent hieraan medewerking en verleent toestemming tot het melden van een ongebruikelijke transactie bij de bevoegde autoriteiten.
 4. De wederpartij vrijwaart SG voor aanspraken van derden jegens SG dan wel de door haar ingeschakelde hulppersonen welke verband houden met een ten onrechte gedane melding in dit kader, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SG.
 5. De in dit artikel gebruikte bewoordingen hebben, tenzij de context anders vereist, de betekenis zoals daaraan toegekend in de Algemene verordening gegevensbescherming.

 

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen - tenzij deze naar de regels van de absolute competentie door de kantonrechter dienen te worden berecht - bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.